Beleid

Het beleid van onze gemeente wordt vastgesteld in de kerkenraad en uitgevoerd door de taakgroepen beheer, kerk en wereld, pastoraat, gemeentezijn en jeugd en uiteraard door vele vrijwilligers in de gemeente. Op deze pagina vindt u de belangrijkste beleidsstukken met een korte toelichting.

Beleidsplan

De kerkenraad legt iedere 4 jaar haar beleidsplan vast. Hierin wordt richting gegeven aan het beleid van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. In het beleidsplan 2017 – 2021 hebben we onze visie en missie op een A4 vastgelegd  en vervolgens per taakgroep verder uitgewerkt. In het beleidsplan wordt onder andere de identiteit (wie we willen zijn) vastgelegd. Onze identiteit luidt als volgt:

IDENTITEIT
Als Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten ontmoeten we elkaar vanuit ons geloof in God. We vieren het geloof in de wekelijkse eredienst en zien vanuit dat geloof naar elkaar om. We zijn een open en pluriforme gemeente waarin iedereen welkom is. In de gemeente leren we en verdiepen we ons in wat het betekent om gelovig te zijn. Wij dragen ons geloof uit en zijn betrokken bij mensen in onze dorpen, maar ook bij degenen verder weg die ons nodig hebben. We zijn nadrukkelijk gericht op jeugd en jongeren, terwijl we de andere leeftijdsgroepen niet uit het oog verliezen. We geven gastvrijheid daadwerkelijk handen en voeten in ons denken en handelen. We laten ons voor dit alles inspireren door de Bijbel waarin Jezus Christus ons voorbeeld is.

Hoe wij het beleid verder vorm geven en welke doelen we hebben gesteld, ziet u in het beleidsplan 2017-2021. Het beleidsplan is middels een addendum inmiddels aangepast verlengd voor 2022.

Plaatselijke regeling

Vanuit de landelijke kerk (PKN) worden veel zaken door de Generale Synode in de kerkorde en diverse ordinanties vastgelegd. De Protestantse Kerk in Nederland kent vele verschillen tussen lokale gemeenten. Daarom wordt ook een aantal zaken op plaatselijk niveau geregeld. Dit wordt vastgelegd in de plaatselijke regeling. Op basis van de landelijke ordinanties houdt de kerkenraad iedere vier jaar de plaatselijke keuzes tegen het licht en legt deze vast in de plaatselijke regeling.

Jaarverslag

De taakgroepen komen 10 keer per jaar samen in zowel het moderamen (voorzitters taakgroepen) als in de kerkenraad. Daar worden alle lopende zaken besproken en besluitvorming voorbereid. Een keer per jaar worden de doelen en het beleid door de kerkenraad geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In het kader van transparantie naar onze gemeenteleden, wordt een samenvatting van iedere kerkenraadsvergadering gepubliceerd in het kerkblad Contactruimte. Ook wordt ieder jaar een verslag gemaakt, zodat een breed beeld ontstaat van het reilen en zeilen binnen de gemeente. Het jaarverslag over 2020 vindt u hier.