Addendum beleidsplan 2017-2021

De coronapandemie heeft veel impact gehad op de kerk, de kerkdiensten en het kerkenwerk. Veel kwam geheel of gedeeltelijk stil te liggen. Om die reden heeft de kerkenraad besloten om één jaar langer het beleidsplan 2017-2021 te gebruiken en dit jaar te benutten voor het schrijven van een nieuw beleidsplan.
Wel zijn we als gemeente de afgelopen twee jaar in gesprek geweest over de in het beleidsplan genoemde verenigingsbesluiten voor wat betreft het zegenen van levensverbintenissen. Dit konden we doen omdat er voldoende draagvlak in de gemeente was om het gesprek hierover aan te gaan.
Er zijn diverse gesprekken en informatieavonden geweest rondom dit onderwerp:

  • een gemeenteavond waarop aan de gemeente een toelichting op het proces is gegeven;
  • twee gemeenteavonden met sprekers over dit onderwerp;
  • een gemeenteavond waarop de gemeenteleden om een standpunt is gevraagd;

Na deze gemeenteavonden heeft de kerkenraad in twee vergaderingen kennis genomen van elkaars standpunten en daarover gesprekken gevoerd.

Dit alles heeft ertoe geleid dat er in de gemeente en de kerkenraad een overgrote meerderheid was om het zegenen van levensverbintenissen, anders dan tussen man en vrouw, mogelijk te maken. Daarmee is het specifieke verenigingsbesluit van 2013 dat in het beleidsplan genoemd wordt vervallen. Het wordt vervangen door:

De gemeente gehoord hebbende zijn we er als kerkenraad van overtuigd en kiezen we ervoor dat ook andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw gezegend kunnen worden in onze gemeente. We respecteren dat er ook gemeenteleden zijn die hierover een andere mening hebben.

De plaatselijke regeling zal binnenkort worden aangepast met de volgende toevoeging: Voor de kerkelijke zegen is het nodig dat een van de partners een binding heeft met de gemeente. Het gaat daarbij om huwelijk en geregistreerd partnerschap. Bij andere duurzame relaties van liefde en trouw tussen twee personen, waarvoor gevraagd wordt om een zegen, kan de kerkenraad beslissen.

In het verlengde hiervan heeft de kerkenraad zich ook gebogen over het verenigingsbesluit 2013 inzake homofilie en het ambt van predikant.
Ook met betrekking tot dit onderwerp was er in de kerkenraad een overgrote meerderheid voor om geen standpunt in te nemen inzake de relatie homofilie en het ambt van predikant.

De kerkenraad doet in dit verband de volgende uitspraak:

Wij kunnen en willen niemand uitsluiten. Het is van belang dat de beoogde predikant kan omgaan met verschil van inzicht op dit punt in de gemeente. De beroepingscommissie en de kerkenraad moeten dit inschatten.