↑ Terug naar Taakgroepen

Kerk & Wereld

Taakgroep Kerk & Wereld
Voorzitter Alex Solleveld
Secretaris Marloes Stoop
Penningmeester Léander van Holten
Leden taakgroep Bert Hendrikse
Jan den Hollander
Helmut Lange
Tanny Verhagen

 

Contactgegevens

Protestantse Diaconie Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten
Kerkring 1
4793 ER  Fijnaart
Tel. 0168-314150 (Alex Solleveld)
e-mail

 

Bankrekening taakgroep Kerk en Wereld
Wilt u buiten de collectes om rechtstreeks aan de Taakgroep Kerk en Wereld overmaken, dan kan dit door uw gift over te maken aan Protestante Diaconie te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 2605 40. Hartelijk dank voor uw gift!

 

Diaconie

De Diaconie van de Protestante Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten is een organisatie die zich inzet voor de dorpen Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, waarin mensen omzien naar elkaar. Dat doet zij al eeuwen lang, steeds op een manier die past bij de tijd. Die eeuwenoude traditie van ‘helpen waar geen helper is’ zet de Diaconie voort. De Diaconie van de Protestante Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten gaat uit van de eigen kracht van mensen, laat zien dat je nooit alleen staat en wil mensen helpen zichzelf te helpen. Mensen in al hun verscheidenheid staan in het middelpunt bij de Diaconie. Of je nu dak- of thuisloos, zonder papieren of verslaafd bent, of een toppositie in de maatschappij bekleedt, je bent welkom en er is aandacht voor je.

Wat doet de Diaconie?

Diaconie betekent: omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Standdaarbuiten en Heijningen wil zich daarom inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen én buiten de kerk, dichtbij én ver weg.

In samenwerking met hulpverleningsinstellingen zet de Diaconie zich in voor mensen aan de kwetsbare kant. De Diaconie is bekend in het lokale netwerk van sociale hulpverlening. De Diaconie zet zich daarnaast ook in voor projecten van partners wereldwijd.

In het evangelie is sprake van de werken van barmhartigheid. De evangelist Matteüs noemt er zes: hongerigen voeden, dorstigen laven, vreemdelingen huisvesten, naakten kleden, zieken verzorgen en gevangenen bezoeken (Matteüs 25, 31-46). In de Middeleeuwen werd als zevende werk van barmhartigheid toegevoegd het begraven van de doden.

Een Hollandse stad vormt het decor voor een beeldverhaal dat laat zien hoe een goed christen hulpbehoevende mensen moet helpen. Christus staat in bijna elk tafereel tussen de toeschouwers. De scènes geven een indruk van de stedelijke samenleving omstreeks 1500. Tijdens de Beeldenstorm van 1566, waarbij rooms-katholieke kerken door protestanten werden vernield, raakte het werk ernstig beschadigd.

Diaconaat dichtbij

Voorbeelden van diaconaat dichtbij zijn het verstrekken van financiële hulp aan personen en instanties, waar mogelijk samen met de Gemeente Moerdijk of andere instanties. Dit kan gaan om hulp aan inwoners van onze gemeente, maar ook bijvoorbeeld vluchtelingen en asielzoekers. Andere doelen dichtbij zijn het ondersteunen van jeugdprojecten, zowel binnen als buiten de kerk en het organiseren van gezelschapsavonden voor ouderen.

Diaconaat veraf

Diaconaat veraf uit zich in het stimuleren van activiteiten voor de zending, het werelddiaconaat en bijvoorbeeld Amnesty International. Daarnaast worden samenwerkingen tussen kerken van verschillende stromingen ondersteund, bijvoorbeeld een gezamenlijk jeugdkamp van onze Protestantse gemeente en de Katholieke kerk in Frankrijk.

Diaconaat = Kerk in actie

Kerk in Actie is het werk voor zending en (wereld)diaconaat van en namens de gemeenten van de Protestante Kerk Nederland (PKN). Kerk in Actie verbindt de gemeenten, kerken en andere partners met elkaar en werkt namens en samen met hen aan getuigen van het Evangelie en het doen van gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap.

Veel werk van de Diaconie vindt in stilte plaats. De meest in het oog springende taak van de Diaconie is het rondgaan met de collectezakken tijdens de kerkdienst.

Ook het faciliteren van de kerkwebradio en het organiseren van ouderenwerk, contactbijeenkomsten, bezoekwerk en vervoer naar de kerk behoren tot de taak van de Diaconie. Daarnaast kan ook in de prediking en in de voorbede aan diaconale aspecten aandacht worden gegeven.

Een andere – heel zichtbare – taak is het delen van brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal en de jaarlijkse Oogstdienst, met fruitmandjes of andere attenties.

College van Diakenen

Het College van Diakenen is het bestuur van de Diaconie van de Protestante Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Dit college draagt zorg voor regionale diaconale projecten en diaconale gelden en bezittingen.

 

Contact op nemen met de Diaconie

Hebt u vragen, behoefte aan een gesprek, misschien hulp nodig neem dan gerust contact op met de Diaconie. Wij kijken graag waar en hoe we hulp kunnen bieden.

Mailadres: Kerkenwereld@pknfijnaart.nl

Steun ons

De projecten van de Diaconie zijn kleinschalig en staan dichtbij de mensen om wie het gaat. Ze zijn erop gericht dat zij zelf weer het heft in eigen hand nemen.

U kunt onze projecten op vele manieren steunen. Dat kan via de inzameling van de gaven tijdens de eredienst maar ook op andere manieren. Bijvoorbeeld door ons af en toe een gift te geven of vaste donateur te worden. Daarvoor leest u hier meer.

Inzameling van de gaven

Een belangrijke inkomstenbron voor de Diaconie is de opbrengst uit collectes en giften. Wekelijks wordt er tijdens de eredienst voor de Diaconie gecollecteerd.

Jaarlijks wordt in overleg met de Kerkrentmeesters het collecterooster vastgesteld en goedgekeurd. De opbrengst van de collecten wordt aangewend voor doeleinden van diaconale aard. Naast de algemene Diaconie collecten zijn er de bestemmingscollecten voor een specifiek doel. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen lokale, landelijke en wereldwijde bestemmingen.

Uw donatie is welkom!

U kunt de projecten van de Diaconie van de Protestante Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten ondersteunen met een gift of schenking. Dat kan éénmalig, maar ook structureel. Eenmalige bijdrage U kunt een éénmalige bijdrage overschrijven bankrekening NL55 RABO 0346 70 3352 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten of bankrekening NL54 RBRB 0691 260 540 t.n.v. Taakgroep Kerk en Wereld. Met uw steun kunnen wij dan weer andere mensen op de wereld verder helpen.

Structureel Met uw structurele steun legt u een flinke basis onder ons werk, nu én in de toekomst. We noemen enkele mogelijkheden om de Diaconie van de Protestante Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten financieel te ondersteunen:

Wordt donateur

Voelt u zich verbonden met het lot van mensen in de wereld die onze steun meer dan ooit nodig hebben? Word donateur en ondersteun de projecten van de Diaconie van de Protestante Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op een duurzame manier!

U kunt uw periodieke gift overschrijven op bankrekening NL55 RABO 0346 70 3352 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten of bankrekening NL54 RBRB 0691 260 540 t.n.v. Taakgroep Kerk en Wereld. Met uw steun kunnen wij dan weer andere mensen op de wereld verder helpen.

Diaconie als cadeautip: Een jubileum, bruiloft, geboorte of afscheid zijn bijzonder geschikt om de projecten van de Protestante Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten met een speciale gift te steunen.

Wat kun jij verder nog meer doen?

We willen graag dat omzien naar de naaste iets van de hele gemeente is. U en jij kunt daarbij op verschillende manieren zelf actief zijn, bijvoorbeeld door het:

* Bezoeken van zieken, eenzamen en ouderen;

* (financieel) maatje van iemand zijn;

* Geven van allerlei praktische hulp;

* Helpen als vrijwilliger bij het werk van de voedselbank;

* Het inleveren van (prenten)kaarten;

* Het inleveren van afgestempelde postzegels;

* Het inleveren van oude telefoons.

Hulp nodig?

Wanneer kan ik een beroep doen op de Diaconie?

In de praktijk blijken veel gemeenteleden het erg moeilijk te vinden om met hun financiële problemen aan te kloppen bij de Diaconie. Eén van de redenen daarvan is de onbekendheid die bestaat rond het inroepen van hulp van de Diakenen. Dat is jammer. Want het blijkt in de praktijk nog wel eens dat hulp te laat wordt ingeroepen. Er kunnen dan bijvoorbeeld situaties zijn ontstaan waarin al sprake is van (hoog) opgelopen schulden, waardoor de mogelijkheden tot hulpverlening minder groot zijn dan wanneer de Diaconie op een eerder moment was benaderd. Schroom daarom niet om contact op te nemen met de Diaconie als u in financiële problemen zit of dreigt te komen!

Hoe moet ik hulp inroepen van de Diaconie? Voor financiële ondersteuning kunt u telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact opnemen met de Diaconie. Ook kunt u de hulp van de Diaconie inroepen via uw predikant of wijkouderling.

Hoe gaat het dan verder? Bij acute nood wil de Diaconie natuurlijk snel helpen. Tegelijkertijd zullen we samen ook kijken naar structurele oplossingen voor de lange termijn. Daarbij kan inzicht in de situatie nodig zijn. De gedachte hierbij is niet één van nieuwsgierigheid. Het gaat er om dat het echte probleem wordt achterhaald, zodat de juiste hulp kan worden geboden. Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig om met de informatie en privacy.

Wat kan de Diaconie voor mij doen? Vaak wordt in overleg met u een overzicht opgesteld van de maandelijkse inkomsten en uitgaven om een goed inzicht te krijgen in uw situatie. Ook wordt gekeken of er mogelijkheden bestaan om bijvoorbeeld (aanvullende) uitkeringen, toeslagen of subsidies te ontvangen. De uitkomst kan leiden tot een geldelijke ondersteuning door de Diaconie, veelal in de vorm van een lening of gift. In principe is een bijdrage van de Diaconie niet structureel, maar eenmalig. Uitzonderingen zijn in overleg bespreekbaar. Kortom, in nauw overleg met u willen we zoeken naar de beste oplossing, waarbij niet alleen de nood op korte termijn wordt gelenigd, maar ook naar een oplossing voor de langere termijn wordt gezocht.

Hoe vertrouwelijk worden mijn gegevens behandeld? Niet alleen ouderlingen maar ook Diakenen beloven geheimhouding bij bevestiging in het ambt. Uw gegevens worden dan ook met de grootste zorgvuldigheid behandeld en blijven strikt geheim. In de notulen wordt uw naam niet vermeld, zodat buiten de Diakenen niemand weet dat u ondersteuning heeft van de Diaconie.